Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te ...

 

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

2255

Na temelju članka 4. stavka 9. i članka 5. stavka 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/2014) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O SUSTAVU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA TE IZRADI I IZVRŠAVANJU FINANCIJSKIH PLANOVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 

I. OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuje način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitne organizacije te se propisuje metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana, kao i način i uvjeti izvršavanja financijskog plana.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na cjelokupnu djelatnost neprofitne organizacije, uključujući i gospodarsku djelatnost.

 

Obveznici primjene

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na neprofitne organizacije koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo, a koje nisu donijele Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, iako udovoljavaju uvjetima iz članka 9. stavka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (u daljnjem tekstu: Zakon) za vođenje jednostavnog knjigovodstva.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na provođenje samoprocjene (u daljnjem tekstu: samoprocjena) funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija ne primjenjuju se na neprofitne organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Navedene neprofitne organizacije provode samoprocjenu funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola davanjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

 

II. SAMOPROCJENA FUNKCIONIRANJA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 3.

Neprofitna organizacija koja sukladno članku 2. ovoga Pravilnika primjenjuje odredbe ovoga Pravilnika obvezna je provoditi samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola.

 

Samoprocijena učinkovitosti i djelotvornosti

Članak 4.

Zakonski zastupnik neprofitne organizacije obvezan je za svaku poslovnu godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola.

 

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola

Članak 5.

(1) Samoprocjena iz članka 4. ovoga Pravilnika provodi se popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola (u daljnjem tekstu: Upitnik) koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju pitanja iz Upitnika provodi se samoprocjena rada sustava kojoj je cilj potvrda da se sredstva koriste zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno.

(3) Zakonski zastupnik je, nakon popunjavanja Upitnika, dužan izvijestiti najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, o provedenoj samoprocjeni iz ovoga članka, što najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, prima na znanje.

 

Akcijski plan za poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola

Članak 6.

(1) Zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja u godini za koju se provodi samoprocjena iz članka 4. ovoga Pravilnika ostvaruje prihode u iznosu 3.000.000,00 kuna ili višem iznosu, sastavlja akcijski plan za poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola ako na sva pitanja iz Upitnika nije dan potvrdan odgovor.

(2) Akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka sadrži pitanja na koja je dan negativan ili djelomično potvrdan odgovor, aktivnosti koje je potrebno poduzeti za poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola, a koje će dovesti do otklanjanja manjkavosti koje su utjecale na davanje negativnog ili djelomično potvrdnog odgovora te podatke o osobama odgovornim za poduzimanje aktivnosti.

 

Rok podnošenja upitnika i akcijskog plana

Članak 7.

Samoprocjena iz članka 4. ovoga Pravilnika, odnosno popunjavanje Upitnika iz članka 5. ovoga Pravilnika i izrada akcijskog plana iz članka 6. ovoga Pravilnika provode se najkasnije u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu.

 

Rok čuvanja upitnika

Članak 8.

Upitnik iz članka 5. ovoga Pravilnika i akcijski plan iz članka 6. ovoga Pravilnika ostaju kod neprofitne organizacije koja ih je dužna čuvati najmanje sedam godina od završetka godine na koju se Upitnik odnosi.

 

Dokaz o provedenoj samoprocjeni

Članak 9.

(1) Neprofitna organizacija koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezna je na zahtjev nadležnog tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno drugog nadležnog tijela javne vlasti, dostaviti tom tijelu dokaz o provedenoj samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola.

(2) Nadležnim tijelom iz stavka 1. ovoga članka smatra se davatelj sredstava iz javnih izvora.

 

III. METODOLOGIJA IZRADE FINANCIJSKOG PLANA TE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

Članak 10.

Neprofitna organizacija koja je obveznik primjene ovoga Pravilnika obvezna je izrađivati financijski plan za provedbu godišnjeg programa rada.

 

Prijedlog i rok podnošenja financijskog plana

Članak 11.

(1) Prijedlog financijskog plana neprofitne organizacije za sljedeću godinu priprema zakonski zastupnik i dostavlja ga najvišem tijelu neprofitne organizacije, odnosno tijelu koje je temeljem statuta neprofitne organizacije ovlašteno za njegovo donošenje.

(2) Financijski plan za sljedeću godinu donosi najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

 

Sadržaj financijskog plana

Članak 12.

(1) Financijski plan neprofitne organizacije sastoji se od:

– plana prihoda i rashoda,

– plana zaduživanja i otplata te

– obrazloženja financijskog plana.

(2) Uz sastavne dijelove financijskog plana iz stavka 1. ovoga članka, financijski plan može sadržavati i plan novčanih tijekova.

 

O planu prihoda i rashoda

Članak 13.

(1) Plan prihoda i rashoda priprema se najmanje na razini skupine iz Računskog plana za neprofitne organizacije.

(2) Prihodi i rashodi u planu prihoda i rashoda planiraju se u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja.

 

O planu zaduživanja i otplata

Članak 14.

(1) Plan zaduživanja i otplata sadrži visinu planiranih:

– primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova

– izdataka od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova.

(2) Plan zaduživanja i otplata mora sadržavati i najviši iznos do kojega se neprofitna organizacija može jednokratno kratkoročno zadužiti, kao i najviši iznos do kojega neprofitna organizacija može jednokratno dati kratkoročne zajmove.

Članak 15.

Primici i izdaci u planu novčanih tijekova iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika planiraju se u skladu s novčanim računovodstvenim načelom (načelom blagajne), što znači da se primici i izdaci planiraju na temelju planiranog iznosa uplata i predviđenih isplata, uključujući i obračunska plaćanja.

 

Planirani rezultat poslovanja

Članak 16.

(1) U financijskom planu neprofitne organizacije mora biti vidljiv planirani rezultat poslovanja za koji se očekuje da će ga neprofitna organizacija ostvariti na dan 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan.

(2) Rezultat poslovanja iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od prenesenog manjka, odnosno viška iz prethodnih godina i očekivanog manjka, odnosno viška za godinu koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan.

(3) Preneseni manjkovi, odnosno viškovi iz prethodnih godina ne moraju biti nužno pokriveni, odnosno iskorišteni (utrošeni) u godini za koju se sastavlja financijski plan.

 

Obrazloženje financijskog plana

Članak 17.

(1) Obrazloženje financijskog plana sastoji se od:

– obrazloženja skupina prihoda i rashoda te

– obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan.

(2) Obrazloženje skupina prihoda i rashoda mora sadržavati parametre koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda.

(3) Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata mora sadržavati poveznicu sa programom rada i potrebnim sredstvima za njihovu provedbu.

 

Preraspodjela sredstava

Članak 18.

(1) Preraspodjelom sredstava na stavkama financijskog plana mijenjaju se iznosi na stavkama rashoda usvojenog financijskog plana na način da se određene stavke rashoda smanjuju, a druge povećavaju u istom iznosu.

(2) Preraspodjela sa stavke rashoda financijskog plana koja se smanjuje može se izvršiti do postotka kojeg odredi najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije ovlašteno za donošenje financijskog plana.

(3) Preraspodjelu u skladu s odredbama ovoga članka izvršava zakonski zastupnik.

 

Izmjene i dopune financijskog plana

Članak 19.

(1) Izmjene i dopune financijskog plana provode se tijekom godine po postupku za donošenje financijskog plana.

(2) Izmjene i dopune financijskog plana obvezno se provode u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, a posebice u slučaju nastanka novih obveza za čije podmirenje sredstva nisu osigurana, odnosno smanjenja prihoda uz čije je ostvarenje vezano podmirenje već nastalih obveza.

(3) Izmjene i dopune financijskog plana nije potrebno provoditi za manje planirane ili neplanirane obveze za rashode koji se financiraju iz osiguranih sredstava.

(4) Neprofitna organizacija u svom statutu ili drugim općim aktima utvrđuje što se smatra značajnim odstupanjem u smislu odredaba ovoga članka.

 

IV. NAČIN I UVJETI IZVRŠAVANJA FINANCIJSKOG PLANA

Odgovornost za ivršavanje financijskog plana

Članak 20.

Zakonski zastupnik odgovoran je za zakonito i pravilno izvršavanje financijskog plana neprofitne organizacije.

Članak 21.

(1) Financijski plan neprofitne organizacije izvršava se u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima i dospjelim obvezama.

(2) Financijska sredstva koriste se prema namjenama i u visini utvrđenoj financijskim planom neprofitne organizacije.

 

Knjigovodstvene isprave

Članak 22.

(1) Svaki rashod i izdatak iz financijskog plana mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

(2) Zakonski zastupnik, odnosno osoba koju on ovlasti odobrava plaćanje potpisom ili drugom oznakom na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi.

 

Preuzimanje novih financijskih obveza

Članak 23.

(1) Neprofitna organizacija može preuzimati nove obveze koje imaju financijski učinak isključivo ako su predviđene financijskim planom, odnosno ako su sredstva za njihovo podmirenje osigurana.

(2) Zakonski zastupnik neprofitne organizacije može preuzeti višegodišnje ugovorne obveze koje imaju financijski učinak do visine utvrđene statutom ili drugim općim aktom.

Članak 24.

(1) Neprofitna organizacija može se dugoročno i kratkoročno zaduživati, izuzev ako statutom ili drugim općim aktom nije utvrđeno drugačije.

(2) Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa zakonski zastupnik, odnosno osoba koju on za to ovlasti temeljem posebnog akta, a do visine utvrđene financijskim planom neprofitne organizacije.

 

Deponirnje raspoloživih novčanih srdstavaA

Članak 25.

(1) Neprofitna organizacija može deponirati raspoloživa novčana sredstva, izuzev ako statutom ili drugim općim aktom nije utvrđeno drugačije.

(2) Upravljanje novčanom imovinom neprofitne organizacije mora biti u skladu s načelom sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Neprofitna organizacija ne mora radi usklađivanja s odredbama ovoga Pravilnika mijenjati odredbe statuta, već može donositi opće akte.

Članak 27.

(1) Prvi financijski plan neprofitna organizacija izrađuje temeljem članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

(2) Financijski plan neprofitne organizacije iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja i otplata te obrazloženje financijskog plana i usvaja se do 31. prosinca 2015.

(3) Prvi financijski plan neprofitna organizacija izrađuje u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

Članak 28.

Samoprocjena iz članka 4. ovoga Pravilnika, odnosno popunjavanje Upitnika iz članka 5. ovoga Pravilnika i izrada akcijskog plana iz članka 6. ovoga Pravilnika provode se po prvi puta za 2015. godinu, najkasnije u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/444

Urbroj: 513-05-02-15-1

Zagreb, 22. listopada 2015.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.