Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitne organizacije ...

 

 

KLASA: 007-01/16-01/08
URBROJ: 513-05-02-16-1

Zagreb, 16. ožujka 2016.

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
- svima -


PREDMET: Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitne organizacije za
razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016.

 

I. OBVEZNICI IZRADE I PREDAJE TROMJESEČNOG FINANCIJSKOG
IZVJEŠTAJA

Tromjesečni financijski izvještaj (financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka
2016.) predaju:

1. neprofitne organizacije obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva, uključujući i
2. neprofitne organizacije od čijeg je osnivanja prošlo tri ili manje godina te
3. neprofitne organizacije koje udovoljavaju uvjetima za vođenje jednostavnog
knjigovodstva, ali su se odlučile za vođenje dvojnog knjigovodstva.

Sukladno odredbi članka 9. stavka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu
neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14 – u daljnjem tekstu: Zakon), neprofitna
organizacija je obvezna prve tri godine od osnivanja voditi dvojno knjigovodstvo, što znači da
su neprofitne organizacije osnovane tijekom 2014., 2015. i 2016. godine dužne voditi dvojno
knjigovodstvo te sastavljati i predavati financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine,
neovisno o visini prihoda i vrijednosti imovine. Neprofitne organizacije osnovane prije 2014.
godine također moraju predati financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka
2016., osim ako su donijele Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni
novčanog računovodstvenog načela i o tome na Obrascu: RNO-P izvijestile Ministarstvo
financija.

Sindikati i druge neprofitne organizacije s organizacijskim dijelovima (podružnicama) koji
nemaju pravnu osobnost (svoj matični broj i OIB) podnose jedan financijski izvještaj na
razini pravne osobe. Poslovanje podružnica bez pravne osobnosti i matice mora biti
obuhvaćeno jednim financijskim izvještajem. Stoga, organizacijski dijelovi (podružnice)
bez pravne osobnosti ne podnose tromjesečni financijski izvještaj FINA-i.

Pravne osobe kojima su osnivači vjerske zajednice i koje nisu osnovane sa ciljem ostvarivanja
dobiti (primjerice caritasi), a obveznice su vođenja dvojnog knjigovodstva, obvezne su
sastaviti i predati tromjesečni financijski izvještaj. Međutim, vjerske zajednice su, sukladno
odredbama Zakona, izuzete od obveze sastavljanja i predaje financijskih izvještaja i upisa u Registar neprofitnih organizacija.

Tromjesečni financijski izvještaj ne predaju:
Sukladno članku 9. stavku 2. Zakona, financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31.
ožujka 2016. nije obvezna sastavljati niti predavati neprofitna organizacija:
· čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine (2013. – 2015.) manja od
230.000,00 kn na razini godine
· godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine (2013. – 2015.) manji od
230.000,00 kn na razini godine
· posluje najmanje tri godine i
· koja je donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog
računovodstvenog načela i o tome na Obrascu: RNO-P izvijestila Ministarstvo
financija.

Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela
je važeća sve dok neprofitna organizacija zadovoljava propisane uvjete, odnosno do opoziva.
To znači da one neprofitne organizacije koje su prethodne godine donijele ovakvu Odluku i o
njoj na Obrascu: RNO-P izvijestile Ministarstvo financija, a i u 2016. godini udovoljavaju
kriterijima i nastavljaju voditi jednostavno knjigovodstvo, Ministarstvu financija ne
dostavljaju ponovo Obrazac: RNO-P.

Na političke stranke se, sukladno članku 2. stavku 2. Zakona, primjenjuju odredbe koje se
odnose na vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija, ali se na njih ne
primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na sastavljanje i predaju financijskih izvještaja.
Sukladno navedenom, političke stranke, za potrebe Ministarstva financija, za razdoblja u
tijeku godine ne predaju financijske izvještaje FINA-i.

Odredbe Zakona ne odnose se na ustanove kojima je temeljni cilj osnivanja i djelovanja
stjecanje dobiti, na ustanove kojima su osnivači fizičke osobe i druge pravne osobe koje su,
sukladno propisima koji uređuju poreze, obveznici utvrđivanja i plaćanja poreza na dobit za
svoju ukupnu djelatnost. Takve neprofitne organizacije upisane u Registar neprofitnih
organizacija (u daljnjem tekstu: Registar), sukladno članku 46. stavku 5. Zakona, bile su
dužne u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona (do 31. ožujka 2015.) podnijeti
prijavu za brisanje iz Registra. Neprofitne organizacije koje nisu podnijele prijavu za brisanje
iz Registra u predviđenom roku, Ministarstvo financija briše po sili zakona.

Navedene ustanove ne predaju financijske izvještaje za neprofitne organizacije, već vode
računovodstvo i sastavljaju financijske izvještaje prema propisima za poduzetnike.

II. ROK I NAČIN PREDAJE TROMJESEČNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. neprofitna organizacija predaje:
· Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: S-PR-RAS-NPF
Rok za predaju financijskog izvještaja je 20. travnja 2016.

Financijski izvještaj predaje se: FINA-i (instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe
Ministarstva financija). FINA nakon navedenog roka, tj. nakon 20. travnja 2016., neće
zaprimati financijski izvještaj.
Neprofitna organizacija koja nije predala financijske izvještaje ranijih godina, a imala je
obvezu, iste ne može naknadno predati niti FINA-i, niti Ministarstvu financija. Navedene
financijske izvještaje neprofitna organizacija čuva u svojoj arhivi budući da će podaci iz
izvještaja biti potrebni kod sastavljanja financijskih izvještaja za sljedeću godinu.

Financijski izvještaj na propisanom obrascu moguće je predati FINA-i:
· u elektroničkom obliku s ugrađenim kontrolama, koji je dostupan na internetskim
stranicama Ministarstva financija (www.mfin.hr – Neprofitne organizacije –
Financijsko izvještavanje – Financijski izvještaji za neprofitne organizacije s
ugrađenim kontrolama) i FINA-e ili
· putem papirnatih obrazaca.

Uz elektroničku verziju obrasca predaje se i ispis Referentne stranice ovjeren potpisom
zakonskog zastupnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i pečatom. Zbog pogrešaka koje
su moguće pri ručnom unosu podataka iz papirnatih obrazaca u bazu FINA-e, preporuka je
predavati izvještaj u elektroničkom obliku.

III. UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU

Financijski izvještaji objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva financija popunjavaju se
isključivo pomoću računala. Redoslijed popunjavanja financijskih izvještaja je sljedeći:

1. Referentna stranica
Na zaglavlje i u podnožje Referentne stranice upisuju se osnovni podaci o neprofitnoj
organizaciji. U zaglavlju Referentne stranice je potrebno označiti koje knjigovodstvo vodi
neprofitna organizacija odgovorom na pitanje: „Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva“
(DA/NE). Neprofitna organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva i neprofitna
organizacija koja je donijela Odluku o vođenju dvojnog knjigovodstva iako udovoljava
uvjetima za jednostavno knjigovodstvo upisuje „DA“. Osim navedenoga potrebno je označiti
i razdoblje za koje se izvještaj sastavlja odabirom razdoblja 2016-3 u polju - Oznaka
razdoblja.
Tablicu u kojoj su neki financijski pokazatelji iz obrasca, ne popunjava neprofitna
organizacija već se ona automatski puni podacima unesenim u financijski izvještaj.

2. Obrazac financijskog izvještaja (S-PR-RAS-NPF)
Popunjavanjem podataka na Referentnoj stranici automatski se popunjava zaglavlje i
podnožje propisanog financijskog izvještaja.
U financijski izvještaj unose se podaci u kunama bez lipa. Financijski izvještaji predviđeni su
za automatsku računalnu obradu pa se sumarni AOP-i, u obrascima označeni sivom bojom,
izračunavaju automatski prema zadanim formulama. Brojčani podaci se unose samo u polja
koja nisu obojena.

IV. REVIZIJSKI UVID I REVIZIJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2015. GODINU

Financijski izvještaji neprofitne organizacije za 2015. godinu podliježu revizijskom uvidu
(koji se obavlja sukladno revizijskim propisima) ako je neprofitna organizacija u 2014. godini
imala ukupan prihod od tri do uključivo deset milijuna kuna.
Financijski izvještaji neprofitne organizacije za 2015. godinu podliježu reviziji (koja se
obavlja sukladno revizijskim propisima) ako je neprofitna organizacija u 2014. godini imala
ukupan prihod iznad deset milijuna kuna.
Ove neprofitne organizacije dužne su do 30. lipnja 2016. objaviti na svojim mrežnim
stranicama revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2015.
godinu, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za 2015. godinu.

V. POJAŠNJENJE PITANJA U UPITNIKU O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

Neprofitne organizacije prema Zakonu imaju obvezu do 30. lipnja na mrežnim stranicama
objaviti revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o
uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu (sindikati i udruge poslodavaca obvezni su
navedene dokumente, do 30. lipnja tekuće godine, dostavili Ministarstvu financija), o čemu
govori pitanje br. 33 iz Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola.
Međutim, kako je rok za sastavljanje Upitnika 30. ožujka 2016., na pitanje br. 33 neprofitne
organizacije mogu odgovoriti „nije primjenjivo (N/P)“. U slučaju da je revizorsko izvješće,
odnosno uvid ipak objavljen do 30. ožujka 2016., na navedeno pitanje se odgovara – „DA“.

VI. UPIS U REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Sukladno članku 46. stavku 4. Zakona, sve neprofitne organizacije koje još nisu upisane u
Registar neprofitnih organizacija dužne su to učiniti odmah. Člankom 45. stavkom 1. točkom
20. Zakona propisane su kazne za neprofitnu organizaciju koja ne izvrši upis.

Na internetskoj stranici Ministarstva financija (www.mfin.hr – Neprofitne organizacije –
Registar neprofitnih organizacija) nalazi se prijava za upis (Obrazac: RNO).

Ministarstvo financija ne izdaje izvadak iz Registra neprofitnih organizacija već je kao dokaz
o upisu neprofitne organizacije u Registar dovoljno ispisati stranicu s podacima dobivenim
nakon pretrage Registra na internetskoj stranici Ministarstva financija.

POMOĆNICA MINISTRA I
GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA
mr.sc. Ivana Jakir - Bajo