Kako se postaje, ostaje ili prestaje biti članom Udruge?

Članstvo u Udruzi može biti:

 • Punopravno (redovno)
 • Privremeno
 • Pridruženo
 • Podupirajuće
 • Počasno

Za bilo koji oblik članstva u Udruzi potrebna je pisana preporuka najmanje tri (3) punopravna (redovna) člana.

Punopravnim (redovnim) članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba isključivo na pisani prijedlog odnosno preporuku barem tri (3) redovna člana Udruge uz prethodno uspješno odrađen status privremenog člana (pogledaj pod Privremeno članstvo), a o čemu odlučuje Predsjednik Udruge, te koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

Gore navedena osoba, zainteresirana za prijem u članstvo, podnosi, uz predočenje pisanih preporuka najmanje tri (3) punopravna (redovna) člana, pisani zahtjev za članstvo Predsjedniku Udruge koji odlučuje o prijemu u privremeno članstvo u roku 15 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Isključivo punopravni (redovni) članovi Udruge čine Skupštinu Udruge.

Privremenim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba, na temelju čijeg je pisanog zahtjeva Predsjednik Udruge odlučio o prijemu u članstvo, te stječe status privremenog člana s rokom kušnje od šest (6) mjeseci od dana odluke Predsjednika Udruge o prijemu u članstvo u kojem periodu mora dokazati zainteresiranost za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge ispunjenjem konkretnih zadataka postavljenih od strane Predsjednika Udruge. Privremeni član stječe status punopravnog (redovnog) člana danom donošenja odluke Predsjednika Udruge o prijemu u članstvo.

Pridruženim članom može postati svaka srodna udruga koja podnese pisani zahtjev Predsjedniku Udruge. O status pridruženog članstva odlučuje Skupština Udruge na prvoj slijedećoj sjednici.

Podupirajući član može postati svaka fizička ili pravna osoba koja na bilo koji način podupire Udrugu i njezin rad, a podnese pisani zahtjev Predsjedniku Udruge. O status pridruženog članstva odlučuje Skupština Udruge na prvoj slijedećoj sjednici.

Počasni član može postati svaka fizička ili pravna osoba na prijedlog većine članova Skupštine Udruge.

 

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, statusu člana, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi Predsjednik Udruge.

 

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge
 • birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom (samo punopravni članovi)
 • biti informirani o aktivnostima Udruge
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta

  

Članstvo u udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge
 • istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Predsjedniku Udruge
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti
 • smrću člana odnosno prestankom postojanja člana pravne osobe
 • odlukom Predsjednika Udruge odnosno istekom roka kušnje (privremeni članovi)
 • odlukom Skupštine Udruge (pridruženi i podupirajući članovi)

 

Dana riječ u Udruzi je nepogaziva za sve članove.

 

Stegovna odgovornost članova

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
 • nepoštivanje odredaba Statuta
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
 • neizvršavanje preuzetih obveza
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge
 • narušavanje ugleda Udruge

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjednik Udruge.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu. Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova udruge koji donosi Skupština udruge.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

1. opomena, ili

2. isključenje iz Udruge.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Predsjednika Udruge ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.

Na upozorenja i pritužbe člana Predsjednik Udruge je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

Fotografije

Iskaznica-REDOVNI-OSNIVAČIskaznica-REDOVNIIskaznica-PODUPIRAJUĆIIskaznica-POČASNIIskaznica-PRIDRUŽENI